marți, 6 decembrie 2011

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH NICOLAE

RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE

În numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție !


Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le  împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și  Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi ! (de 3 ori)


Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin !


Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău/

Doamne miluiește, (de 3 ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin !

TATĂL NOSTRU, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie Împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău . Amin !

                       Apoi:

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă...

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău;  toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară,  ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu ești mântuirea neamului creștinesc.
CODACUL  I

Cel ce verși mir de mult preț la toată lumea și mie celui nevrednic și mai mult decât toți păcătos, dăruiește-mi ca să-ți aduc ție cântare, Părinte Nicolae. Tu, ca cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-nă din toate necazurile ca să strig ție: Bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni !


ICOSUL I

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și degrab ascultând de  porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânșii. Pentru aceasta ei au fost cuprinși de bucurie și de frică; iar eu cu dânșii strig ție,  Nicolae:

Bucură-te, capul cel sfințit.
Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale.
Bucură-te, slujitorule al Împăratului tuturor.
Bucură-te, ajutătorul celor credincioși.
Bucură-te, întărirea Ortodoxiei.
Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege.
Bucură-te, cel ce ești insuflat cu suflarea Duhului Sfânt.
Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor.
Bucură-te, cel ce ești dimpreună vorbitor cu îngerii.
Bucură-te, izgonitorul demonilor.
Bucură-te, graiule al dumnezeieștilor cuvinte.
Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor.
Bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni !CODACUL al 2-lea

Pe pământ, al doilea Înaintemergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fărădelegilor; că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fărădelegii, iar tu ai rușinat pe Arie cel orbit cu eresul; și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui  cele nedrepte, și să luminezi turma ta, ca un părinte și învățător. Pentru aceasta strigăm lui Dumnezeu: Aliluia !


ICOSUL al 2-lea

Vrând dimineața, Avlavie, după porunca împăratului, să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu, cu minunile tale, mai înainte ai apucat prin vis, și, îngrozindu-l pe el, ai zis: Nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere; pentru aceasta și noi cu dânșii strigăm ție, Nicolae mărite:

Bucură-te, mare făcătorule de minuni.
Bucură-te, grabnic ajutătorule.
Bucură-te, cald folositorule.
Bucură-te, cercetătorul celor necăjiți.
Bucură-te, limanul cel lin al celor înviforați.
Bucură-te, mângâierea celor ce plâng.
Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi.
Bucură-te, povățuitorul celor orbi.
Bucură-te, bogăția săracilor.
Bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților.
Bucură-te, cununa Bisericii.
Bucură-te, părintele săracilor și bun dăruitorule.
Bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni !


CODACUL al 3-lea

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că, de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde, nu mă pricep. Ci tu, cu rugăciunile tale cele neîncetate, lumineaz-mi mintea ca să cânt lui Dumnezeu dimpreună cu tine: Aliluia !


ICOSUL al 3-lea

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu; Apostolii cu proorocii se laudă cu tine; oamenii cei dreptcredincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, strig ție, Sfinte Nicolae:

Bucură-te, del ce împreună ești locuitor cu îngerii.
Bucură-te, cel ce aduci întristare diavolilor.
Bucură-te, cel ce ești slujitor asemenea lui Grigore Teologul în preoție.
Bucură-te, împreună vorbitorule cu Ioan Gură de Aur.
Bucură-te, prietenul Marelui Vasile.
Bucură-te, că dimpreună cu dânșii tai eresurile.
Bucură-te, cel ce porți o credință cu dânșii.
Bucură-te, că tu curăți lumea de mulțimea zeilor.
Bucură-te, cel ce ai vorbit mai înainte despre cinstirea Născătoarei de  
                   Dumnezeu în biserică.
Bucură-te, că rușinând pe Arie înșelătorul la sobor, l-ai învins.
Bucură-te, că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea
                   cea desfrânată.
Bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni !CODACUL al 4-lea

O, mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea la desfrânare, din pricina sărăciei, tu, Părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea aceasta, minunându-se, au strigat lui Dumnezeu cântarea: Aliluia !ICOSUL al 4-lea

Ca să arăți a ta mare milostivire către cei săraci, Preafericite, bătrânului noaptea în ascuns trei legături de galbeni de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la toți:

Bucură-te, vistieria milei lui Dumnezeu.
Bucură-te, primirea mai înainte a cunoștinței Lui.
Bucură-te, dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu.
Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine.
Bucură-te, păine de hrană neîmpuținată celor lipsiți.
Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă
                   pe pământ.
Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor.
Bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți.
Bucură-te, că ești blând ascultător celor neputincioși.
Bucură-te, dulceață a toată lumea.
Bucură-te, mirele celor trei fete.
Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.
Bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni !
CODACUL al 5-lea

Către biserica ta mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și dat de ostașii lui Amira stăpânului lor spre slujbă, iar părinții lui erau întristați. Însă n-au încetat a  îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, către seară, l-ai pus pe el înaintea lor și văzând ei această minune, cu tine cântau lui Dumnezeu cântarea de bucurie: Aliluia !


ICOSUL al 5-lea

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira a stat înaintea lui cu frică; iar tu, Părinte, rugat fiind de părinții lui,  l-ai izbăvit pe el din mâinile lui Amira într-un ceas; pentru aceea cu dânșii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor:

Bucură-te, Ierarhul Domnului.
Bucură-te, luminată propovăduire a creștinătății.
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință.
Bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare.
Bucură-te, aducerea de roadă a pomilor celor
                   duhovnicești.
Bucură-te,  îndreptătorul dreptcredincioșilor.
Bucură-te, prădarea păgânătății.
Bucură-te, doctorul cel fără de plată.
Bucură-te, că în dar ai luat și în dar împarți tămăduiri.
Bucură-te, bunule păstor al celor neputincioșo.
Bucură-te, cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii
                   cei diavolești.
Bucură-te, desfătarea a toată lumea.
Bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni.Image
CODACUL al 6-lea

Minunată s-a arătat nașterea ta, Nicolae, credincios fiind tu pe pământ, din vremea nașterii tale; că ai supt numai din sânul cel drept și de la sânul maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni; pentru aceea și acum cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia !ICOSUL al 6-lea

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, cel ce cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni; pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, Ierarhe,  ca să strig ție:

Bucură-te, Nicolae.
Bucură-te, făcătorule de minuni.
Bucură-te, ierarhe.
Bucură-te, preacuvioase.
Bucură-te, preafericite.
Bucură-te, cel ce ești cu mare nume.
Bucură-te, preamărite.
Bucură-te, hrănitorul pustinicilor.
Bucură-te, învățătorul înfrânării.
Bucură-te, îndreptarea celor rătăciți.
Bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai:
Bucură-te !
Bucură-te, că prin tine ne îndestulăm de lumină.
Buură-te, Nicolae, mare făcător de minuni !CODACUL al 7-lea

Având vicleană cunoștință, Arie a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta, ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, Prealăudate, degrab alergând către Stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru  aceea cu tine, Nicolae, strigăm lui Dumnezeu; Celui ce ți-a dat ție această putere: Aliluia !


ICOSUL al 7-lea

Mai înainte împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat,ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură și ca pe un al doilea Iuda surpându-l, l-ai lăsat. Pentru aceea și eu strig ție neîncetat:

Bucură-te, întâistătătorule pe scaunul Mirelor.
Bucură-te, mare Ierarhe al Lichiei.
Bucură-te, cale nerătăcită a celor ce înoată pe mare.
Bucură-te, timpan, care dai sunet de dumnezeiască
                   glăsuire.
Bucură-te, chimval bine răsunător.
Bucură-te, trâmbița Sfintei treimi.
Bucură-te, că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie.
Bucură-te, striga ție Constantin.
Bucură-te, a grăit ție Avlavie.
Bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele sale.
Bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile.
Bucură-te, că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne,
                   pace cu Dumnezeu aflăm.
Bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni !CODACUL al 8-lea

Minune dumnezeiască te-ai arătat, Fericite, celor ce alergau la biserica ta, de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și năvăliri izbăvindu-i, Părinte, pe cei ce, după Dumnezeu, spre tine cu credunță și-au pus nădejdea, cântând Lui : Aliluia !


ICOSUL al 8-lea

Ca cel ce ai îndrăznire către Hristos, Nicolae, că turma Lui păzești de lupii cei văzuți și nevăzuți și de la cei ce scapă sub acoperământul tău nu te întorci, și mie, celui ce sunt învăluit de gânduri și de lucruri viclene, dă-mi mână de ajutor, Părinte, ca să strig ție:

Bucură-te, Nicolae, prealăudate.
Bucură-te, întărirea  Mirelor.
Bucură-te, podoaba Lichiei.
Bucură-te, cârmuitorule bun.
Bucură-te, că dimpreună cu îngerii salți.
Bucură-te, căci cu arhanghelii te veselești.
Bucură-te, că fără materie cu heruvimii slujești
                   Făcătorului.
Bucură-te, că pe Arie, diavolul cel întrupat, l-ai
                   surpat.
Bucură-te, cel ce dăruiești bun miros.
Bucură-te, cel ce respingi mirosul cel rău.
Bucură-te, albeală, care speli patimile.
Bucură-te, roșeală, care acoperi păcatele.
Bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni !CODACUL   al 9-lea

Nu pricep, de unde voi începe a-ți aduce laudă, Părinte ? Care cântare îți voi cânta ? Sau cu ce cununi te voi încununa ? Că de-mi voi aduce aminte de voievozi, mă minunez; de Vasile, mă mir; despre fecioarele acelea, nu mă pricep ce să grăiesc; de toți numai mă minunez și împreună cu tine lui Dumnezeu, Celui ce ți-a dat ție cele preamărite, laudă Îi trimit, cântând cântarea: Aliluia !


ICOSUL  al  9-lea

Văzând Stăpânul a toate, neamul omenesc pierzându-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui. Dar, tu Părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești, ca pe un urât, le-ai lepădat; iar pe mine cu fărâmiturile Ortodoxiei mî miluiești, ca să strig ție :

Bucură-te, sabie asuțită care tai nedumnezeirea.
Bucură-te, întărirea credincioșilor.
Bucură-te, omorârea celor fără de lege.
Bucură-te, cel ce ai luat Duhul Sfânt ca un porumb.
Bucură-te, cel ce îneci duhurile cele viclene în marea cea de foc.
Bucură-te, porumbelul Domnului.
Bucură-te, cursă prinzătoare a celui viclean.
Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați slobozire.
Bucurî-te, că ai legat eresurile cele fără de Dumnezeu,
Bucură-te, că deschizi gurile ortodocșilor,
Bucură-te, că legi limbile celor vicleni.
Bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni !


CODACUL  al 10-lea

Auzit-am pe Vasile acela, grăind și înaintea tuturor spunând minunile tale, pe care le-ai făcut cu dânsul, Părinte; și minunându-mă, am preamărit puterea cea dată ție de la Dumnezeu; că tu, ca un bun păstor, degrab alergi către cei ce te roagă pe tine și pentru toți te rogi lui Dumnezeu și Stăpânului, cântând: Aliluia !ICOSUL  al 10-lea


Izbăvește-mă, Părinte, cu rugăciunile tale, ca pe Vasile acela. Auzi-mă, Preacuvioase, cu auzul tău, precum i-ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-mi mână de ajutor,Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseă în mare, ca să strig:

Bucură-te, al doilea Moise.
Bucură-te, tablă duhovnicească.
Bucură-te, haina preoției.
Bucură-te, mai înainte arătătorul dreptății.
Bucură-te, întunecătorul nedreptății.
Bucură-te, de Dumnezeu încununate Ierarhe.
Bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori
                   de Dumnezeu.
Bucură-te, luminea cea aprinsă cu dumnezeiască
                   văpaie.
Bucură-te, că ai stins văpaia cea diavolească,
Bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit.
Bucură-te, cel ce ai afundat pe satana, ca plumbul,
                   în adânc.
Bucură-te, mărgăritar mult luminos.
Bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni !


CODACUL  al 11-lea

Tu ești păstorul cel bun, Nicolae, că pe turma ta o povățuiești către pășunea cea duhovnicească și din izvorul raiului o adăpi pe ea. Pentru aceea, împreună cu tine strigăm lui Dumnezeu: Aliluia !ICOSUL  al 11-lea

Pom al raiului fiind, Fericite, că ai stâlpări de  rugăciuni neîncetate către Dumnezeu; dă-mi mie sub  umbra acelora totdeauna a mă umbri, ca să strig ție:

Bucură-te, viețuitorule al locașului Celui preaînalt.
Bucură-te, cel ce ai înecat pe fiii diavolești.
Bucură-te, păzitorul rânduielii tale.
Bucură-te, mitropolite.
Bucură-te, că ai rușinat basmul eresurilor lui Arie.
Bucură-te, maica mulțimii popoarelor pământești.
Bucură-te, rana mulțimii diavolilor.
Bucură-te, părinte și învățătorule.
Bucură-te, că pe dascălul eresurilor l-ai rușinat.
Bucură-te, cel ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le,
                   cu înțelepciune duhovnicească.
Bucură-te, cel ce ai rușinat căruntețile lui Arie cele urâte.
Bucură-te, că prin tine ne-am învățat a ne închina
                   Ziditorului în Treime.
Bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni !


CODACUL  al 12-lea

 Înțelepciunea ta cea întru tot cinstită pe Arie cel rătăcit l-a rușinat, și mintea ta a stricat mulțimea zeilor; mântuiește și sufletul meu cel rătăcit și mă învață a striga cu tine lui Dumnezeu: Aliluia !ICOSUL  al 12-lea

Cu inima m-am spăimântat, cu sufletul m-am tulburat, cu limba nu pricep ce să grăiesc, fără numai  acestea:

Bucură-te, cel ce ești întâistătător pe scaunul Mirelor.
Bucură-te, împreună șezătorule pe scaun cu Apostolii.
Bucură-te, cel ce ești lumină înaltă.
Bucură-te, cel ce ai surpat înălțările gândurilor celor
                   diavolești ale lui Arie celui bârfitor.
Bucură-te, rădăcina dumnezeiescului pom.
Bucură-te, că ai tăiat rădăcina eresurilor satanei.
Bucură-te, pomul cel sădit de îngeri.
Bucură-te, cel ce ai încuiat pe îngerul satanei întru adânc.
Bucură-te, liman lin al celor învăluiți.
Bucură-te, bunule cârmuitor al corăbiei celei duhovnicești.
Bucură-te, că prin tine ne învrednicim de viața cea fără
                   de sfârșit.
Bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni !


CODACUL  al  13-lea

O, prealuminate Părinte Nicolae, plâng și strig către al tău sprijin, aducând ție acum această puțină rugăciune, ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciunile tale, Ierarhe prealăudate, și să mă învrednicesc de veșnica împărăție, ca împreună cu tine să cânt cântarea lui Dumnezeu : Aliluia !

(acest codac se zice de 3 ori)

Apoi iarăși ICOSUL 1 ”Arătatu-te-ai în vis împăratului”...și
CODACUL  1 ”Cel ce verși mir de mult preț.....”


După aceea se citește această rugăciune:RUGĂCIUNE

O ! preabunule Părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta; izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea, și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică, și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță, și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă mântuiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt întru întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să-mi dea viață lină și fără păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta, și de partea de-a stânga să mă izbăvesc, și de partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să mă învrednicesc. Amin.


La fête de Saint Nicolas le 6 décembre


La fête de Saint Nicolas le 6 décembreNiciun comentariu :

Trimiteți un comentariu