joi, 18 aprilie 2013

PLÂNSUL DE JOI SEARA - Sfântul EFREM SIRULreligie/25.gif


Iată, iarăși cad la ușile Stăpânului meu, cucernicindu-mă, rugându-mă, închinându-mă și strigând cu frică; pentru că  de folos este slugii a nu fugi de mâinile Stăpânului sau după ce a greșit Lui, ci mai vârtos a stărui lângă Dânsul.


religie/25.gif

Auzi, o, Stăpâne, suspinul meu și primește graiurile cererii mele, pe care le aduc eu, păcătosul, cucernicindu-mă. Varsă peste mine, ticălosul, o mică picătură de întoarcere cu mila Ta, și luminează sufletul meu cu darul Tău, ca să am puțină osârdie spre a mă îndrepta pe sine-mi. Căci, de nu va lumina darul Tău sufletul meu, nu voi putea înțelege împătimirea și lenevirea dintru mine.


religie/25.gif

Vai mie, că, apucând mai înainte și pășune aflând întru mine, păcatul mă înnegrește și mă cufundă totdeauna și nu încetez eu, osânditul, a întărâta pe Dumnezeu, netemându-mă de focul acela nestins și necutremurându-mă de muncile cele fără de moarte; căci obicei luând, păcatul mă trage pe mine întru pierzare cu totul.

religie/25.gif

Pe sine-mi, adică, mă mustru și nu încetez mărturisindu-mă; ci iarăși rămân întru cele rele. Privind, nu văd, fiindcă, pocăindu-mă, greșesc. Nu mă ostenesc cu sufletul spre cunoștința celor făcute de mine, ci pocăința mea o prihănesc.


religie/25.gif

Căci sunt ca un rob al păcatului și, nevrând, fac răul, și, ca un ostaș al păcatului, ma supun lui; și, putând a fugi de dânsul, m-am făcut birnic al lui, fiindcă a împărățit în mine obiceiul. Tainul trupului primesc, de patimi grijindu-mă.

religie/25.gif

Cunosc a mea mai înainte apucare a stricăciunii și ca un rob, când mi se poruncește, îndată o lucrez pe dânsa. Fug de războiul ce va să fie și ca un câine legat cu fier mă întorc către cel ce îmi poruncește.
Urăsc adică păcatul, fug de fărădelege, și rămân în patimă; căci mă stăpânesc, fricosul, și nevrând, de dulceață. Am slujit firii de nevoie și izvorăște asupra mea păcatul, cumpărându-mi voirea. S-au revărsat asupra mea patimile, fiindcă gândul l-am unit cu trupul și despărțire nu primește.

religie/25.gif

Mă sârguiesc să-mi schimb voirea, și așezarea ce a apucat mai înainte îmi stă mie împotrivă. Mă silesc, ticălosul, să slobozesc sufletul meu, și întru multă datorie mă împinge pe mine răul împrumutător. Nu își aduce aminte de întoarcerea datoriei, ci cu iubire de cinste împărățește, nevrând vreodată să ia înapoi.

religie/25.gif

Numai robia o poftește. Îmi dă ca să mă îmbogățesc în patimi și datoria nu o strânge. Voiesc eu să i-o dau înapoi, și acela îmi mai adaugă. Și chiar dacă m-aș sili puțin pe sine-mi pentru ele, el adaugă altele, ca să mă arăt că dintru ale lui plătesc; și văzând el că necurmarea datoriei mă pleacă să fiu păcătos, bagă întru mine pofte mai noi și mă face să uit patimile, ca să nu le mărturisesc.

religie/25.gif

Mă întâmpină cu patimi străine și, împiedicându-mă, întru uitarea celor mai dinainte vin. Ma învoiesc cu cele ce mi-au venit asupra-mi și iarași datornic mă aflu. Alerg la dânsele ca la niște prieteni și, împrumutându-mă, iarași ca niște stăpâne se află; și cel ce mai înainte cu puțin mă sârguiam să mă izbăvesc mă fac printr-însele rob pe mult vândut.

religie/25.gif

Ma sârguiesc să tai lanțurile lor, și de altele fără de veste mă țin. Mă sârguiesc să mă izbăvesc de ostășia patimilor, și prin luarea de daruri ca un iconom al lor mă aflu.

religie/25.gif

O, domnia întru mine a patimilor păcatului ! O, stăpânirea răului meșteșugar și a vicleanului balaur, căci el către fire și tocmelile neguțătorește și arvunele le dă, ca însuși păcatului să vândă gândirea. M-a plecat să-mi momesc trupul, ca să-l aduc pe el spre slujba sufletului, și m-am biruit de dulceață.

religie/25.gif

Întru desfrânarea somnului iarăși abătându-mă, cu totul de slujba mea m-am lipsit. Rugându-mă eu, mi-a dat mie proastă cugetare către oarecare dulceață și-mi ține printr-însa, ca într-o funie de aramă, gândirea mea cea proastă; și, voind să fugă, n-o lasă, pentru legatură.

religie/25.gif

Deci se întemeiaza păcatul pe gândire și îi închide ușa cunoștinței. De-a pururea păzește răutatea pe minte, ca nu cumva, unindu-se cu Dumnezeu, să oprească trupul de a se vinde. Îi aduce înainte mulțime de gânduri încurcate și o pleacă să creadă că nu va fi cercetare pentru lucrul acesta mic, și că nu este cu putință să fie cunoștința pentru dânsele, și că unele ca acestea uitării se vor da. Iar eu înaintea mea pun mustrarea mea și știu că asupra mea este spânzurată munca.

religie/25.gif

Cu acestea mă ține pe mine, cu acestea mă leaga, cu acestea mă vinde și mă cumpără, cu acestea mă amăgește, cu acestea mă momește și mă supune, după cum zice Apostolul, că «cel trupesc este vândut de păcat»; căci păcatul, în trupul meu fiind, îmi stăpânește gândirea și ține sufletul, folosindu-l pentru pricina trupului, prin care îl necăjește și-l împilează. De-ar voi să postească sau să privegheze, îl muncește printr-însul pe el și îl împilează ca pe al său în lanț.

religie/25.gif

Ca pe o oaie spre junghiere și ca pe o pasăre înalt-zburătoare pe acesta l-a legat, și ca un uriaș tare prin însuși trupul i-a tăiat mâinile și picioarele sale. Nici a fugi, nici a-mi ajuta mie însumi nu pot.

religie/25.gif

Vai mie, mort sunt eu - cel viu, și orb - cel ce văd ! M-am făcut ca un câine eu, omul, și eu, cel gânditor, ca un dobitoc primesc legăturile. Miluiește-te pe sine-ți, o, suflete.

religie/25.gif

Sârguiește-te mai înainte de răspuns. Caută mai înainte de despărțire, ca să nu ne încuiem afară împreună cu fecioarele cele nebune, unde nu este cu putință muritorilor a vedea viața sau a gândi pentru dreptate; unde nu este luptă prin care viața și moartea se pricinuiesc, unde nu este trup prin care vrăjmașul se batjocorește, de neputința trupului biruindu-se.

religie/25.gif

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și dupa mulțimea îndurarilor Tale; căci, dacă mă vei milui, voi scăpa de ticaloasa așezare a patimilor; dacă mă vei milui, doresc să iau ascultare către bunătatea Ta.

religie/25.gif

Dacă vei face după mulțimea bunătății Tale, mă vei izbăvi pe mine; dacă vei revărsa peste mine bunătatea Ta, mă voi mântui.

religie/25.gif

Cred ca poți și nu mă deznădăjduiesc. Știu că mulțimea îndurărilor Tale biruiește mulțimea păcatelor mele. Știu că pe toți i-ai miluit și miluiești pe cei ce se întorc către Tine din toată virtutea lor.

religie/25.gif

Mărturisesc că și eu m-am îndulcit de darul Tău de multe ori, dar după acestea, lepădând darul Tău, am păcătuit ca nimeni altul. Ci Tu, Cel ce pe morți ai sculat, scoală-mă și pe mine, cel ce sunt mort cu păcatul, și Cel ce pe orbi i-ai tămăduit, luminează și ochii cei întunecați ai inimii mele; Cel ce din gura șarpelui pe Adam l-ai izbăvit, trage-mă pe mine din mocirla fărădelegilor mele; căci oaia Ta sunt și mâncat de leu m-am făcut pentru voile mele.

religie/25.gif

Câine m-am făcut cu păcatele, dar fiu mă voi face, tămăduit fiind cu darul Tău. Lepădat m-am făcut ca un lepros, dar, de vei voi, mă vei curăți. Știu că după cunoștință am păcătuit, dar am pe Sfinții Tăi care solesc pentru mine.

religie/25.gif

Covârșesc pe toti cu păcatele, știu, dar nu se biruiește bunătatea Ta. Cel ce i-ai dat vameșului întâietatea, dă-mi și mie, celui ce mai multe rele am făcut. Tu, Doamne, pe Zaheu l-ai miluit ca pe un vrednic, și pe mine mă vei milui, nevrednic fiind.

religie/25.gif

Lup era Pavel oarecând, gonind oile turmei Tale; fiara era rupându-le, și păstor s-a făcut, cu darul Tău tămăduind și grijind oile Tale. Și știu că el întru necunoștință a făcut păcatul; și, ca unul care nu a cunoscut, iertare a primit și mai mult dar. Ci Tu, Doamne, Care ai judecat păcatul meu cel întru cunoștință, mă vei milui cu darul Tau cel covârșitor.

religie/25.gif

Vai mie, vai mie ! Mă sfiesc de cei ce acum se sfiesc de mine, ca nu cândva să mă rușinez de dânșii pentru păcatele mele cele ascunse. Mă rușinez de cei ce m-au născut pe mine, ca nu cândva să mă osândească pe mine, cel ce m-am făgăduit celor mai presus de lume.

religie/25.gif

Ca văduva aceea voiesc să mă fac, care, îndelung supărând pe judecătorul, și-a dobândit scopul; și ca prietenul cel obraznic voiesc să mă arăt către Tine, Cel ce ești preabun și singur Stăpân, ca să întorci sufletul meu, cel ce întru păcate a fost robit. Acela pâine a cerut spre mâncare, iar eu dezlegare a sufletului de osteneală; acela hrană trupului a cerut, iar eu zidire de-a doua a sufletului.

religie/25.gif

Auzi ca un bun și preabun glasul plângerii lacrimilor mele și întoarce-mă pe mine ca să fac rod de pocăință. Răcorește arșița conștiinței mele. Înnoiește-mă pe mine, cel învechit cu patimile păcatului, ca, după ce mă vei izbăvi din robia acestora, să răsuflu cu dulceață văzduhul slobozeniei și să slăvesc bunătatea Ta cu bucurie și cu veselie.

religie/25.gif

Știi, o, Stăpâne, că din mica durere a sufletului meu îndrăznesc a grăi acestea înaintea Ta. Știu și eu, păcătosul, că milosârd Ești, Doamne, și voiești a mă schimba pe mine, însă voiești rodul voirii mele și gata ești spre a mă milui pe mine, dar aștepți așezarea mea. Căci, miluind, voiești să mă înveți și, iertându-mă, voiești să mă câștigi părtaș al împărăției Tale.

religie/25.gif

Vai de nesimțirea mea ! Vai de ticăloșia mea ! O, grosule si pământescule suflet ! O, inimă răzvrătită ! O, gură plină de amărăciune ! O, gâtlej, mormânt deschis ! Pentru ce nu-ți aduci aminte, o, suflete, de calea cea netrecută a despărțirii tale ? Pentru ce nu te gătești către călătoria aceea ? Pentru ce fără de cruțare uneltești pierzarea ta ? Pentru ce îți tragi asupra-ți muncile cele veșnice ? Ce faci, o, suflete, petrecând ca un dobitoc fără de pricepere ?

religie/25.gif

Vai mie, cum aleg întunericul mai mult decât lumina ! Cum, mai înainte de viață, cinstesc moartea ! Cum dezmierdarea, ceea ce astăzi este și mâine nu mai este, o pun mai presus decât bunătățile cele veșnice și negrăite ?

religie/25.gif

Vai mie, cum decât podoaba aceea în chipul soarelui voiesc mai mult cu cea întunecată și înnegrită să mă îmbrac ? Cum cinstesc mai mult decât Împărăția locuirea cea întunecată a iadului ?

religie/25.gif

Vai mie, păcătosului, că eu singur întru cunoștință mă rănesc. Vino-ți întru sine-ți, suflete. Teme-te de Dumnezeu. Slujește-I Lui întru toate faptele bune, ca să nu primești din mâna Lui îndoite muncile. Dorește pe Dumnezeul tău și umblă în calea Lui cu cinste.

religie/25.gif

Înțelege, o, suflete, că veacul acesta se aseamănă locului celui de luptă și balaurul cel tare întotdeauna se străduiește să biruiască. De oarecari se biruiește și se calcă, iar pe oarecari îi biruiește și îi calcă. De oarecari se surpă și se batjocorește, iar pe oarecari el îi surpă și-i batjocorește.

religie/25.gif

Înțelege că unii adică, prin înșelarea lui se biruiesc, iar alții, prin lupta lui, se încununează; unii adică, prin amărăciunea lui, veselia vieții celei veșnice o dobândesc, iar alții, prin dulceața lui, amărăciunea muncii celei veșnice o află; unii adică, prin desăvârșita neagoniseală, cu lesnire pe dânsul îl biruiesc, iar pe alții, pentru înfășurarea celor pământești, cu lesnire el îi biruiește. Celor ce-L doresc adică pe Dumnezeu din tot sufletul lor, războiul sau ca un nimic se socotește, iar celor ce doresc lumea, războiul sau greu și nesuferit le este.

religie/25.gif

Înțelege, suflete ticăloase, că bucuria veacului acestuia, și desfătarea, și odihna sunt pline de scârbă și de amărăciune; iar necazurile, și postul, și greaua pătimire bucurie negrăită și viață veșnică pricinuiesc, întoarce-te, o, suflete.

religie/25.gif

Nevoiește-te întru liniște că, după ce va veni ceasul morții și al despărțirii, să nu te afle pe tine negătit. Înțelege, o, suflete al meu, întru chemarea ta și întru petrecerea ta cum mergi.

religie/25.gif

Pentru cine și până când te întristezi și oftezi, o, suflete slobod ! Toți la sfârșitul lucrurilor celor pământești au venit, și la a ta negrijire sfârșitul va sosi.

religie/25.gif

Umilește-te și cazi. Milostivește-L pe preaînduratul Dumnezeu ca să te slobozească de toate durerile tale cele din lăuntru, pentru rugăciunile tuturor Sfinților care din veac au bineplăcut Lui; ca Lui I se cuvine toata slava, cinstea și închinăciunea, în vecii vecilor. Amin !


religie/25.gif
Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu